PRIVAATSUSPOLIITIKA

Käesolev juhend sisaldab Helekivi Grupp OÜ (edaspidi Helekivi Grupp)poolt töödeldavate isikuandmete, samuti isiku tuvastamist mittevõimaldavate andmete loetelu, töötlemise põhimõtteid jne. 

1. ÜLDSÄTTED, MÕISTED

1.1. Helekivi Grupp on alates 2020. aastast parkimise valdkonnas tegutsev äriühing.
1.2. Juhendis kasutatakse alljärgnevaid mõisteid kirjeldatud tähenduses.
Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Helekivi Gruppil teavet või teave, millega
on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust
kliendid, külastajad, koostööpartnerid ning töötajad, kelle kohta on
Helekivi
Gruppil isikuandmeid.
– Juhend on käesolev tekst, mis kehtestab Helekivi Gruppi poolt isikuandmete ja
andmesubjekti tuvastamist mittevõimaldavate andmete töötlemise põhimõtted.

– Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
– Andmed on teave, mille abil ei ole võimalik ilma täiendavat teavet omamata
füüsilist isikut tuvastada.

– Isikuandmete töötlemine on igasugune andmesubjekti isikuandmetega tehtav
toiming. Nagu isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine,
muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja
väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine,
sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut,
sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
– Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutas, kasutab või on avaldanud
soovi kasutada Helekivi Grupp parkimisteenuseid.

– Koostööpartner on füüsiline või juriidiline isik, läbi kelle tegevuse on Helekivi Gruppil võimalik pakkuda klientidele parkimisteenust.
– Leping on Helekivi Gruppi ja kliendi või maaomaniku või koostööpartneri vahelsõlmitud
parkimisteenuse osutamiseks (sh parkimiskaardi väljastamiseks ehk pikaajalise
parkimisõiguse ostmine), maa Helekivi Grupp kasutusse andmiseks või muu leping.

– Külastaja on isik, kes kasutab Helekivi Grupp veebilehte (www.KinnistuHaldusTartus.ee).
– Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse autentimise ja statistilistel
eesmärkidel.

– Iseteenindus on iseteeninduskeskkond, mille kaudu klient ennast identifitseerib ja saab ülevaate oma isikuandmetest, parkimiskaartidest ning teha parkimiskaardiga seotud toiminguid, sh parandada ja muuta tellimuse andmeid ja oma isikuandmeid.

2. PÕHIMÕTTED

2.1. Helekivi Grupp  lähtub isikuandmete töötlemisel alati andmesubjektide huvidest,
õigustest ja vabadustest, järgides seaduslikkuse, konfidentsiaalsuse, õigluse ja
läbipaistvuse, eesmärgipärasuse, õigsuse, usaldusväärsuse jne põhimõtteid
selliselt, et alati ollakse valmis tõendama isikuandmete töötlemise vastavust
seatud eesmärkidele. 

3. ISIKUANDMETEKOOSSEIS, TÖÖTLEMISEEESMÄRGID, ALUSED NING SÄILITUSTÄHTAJAD

3.1. Helekivi Grupp töötleb (isiku)andmeid, mida andmesubjekt on ise Helekivi Gruppile edastanud (nt kui andmesubjekt soovib osta pikaajalist parkimisõigust
parkimiskaardi tellimise näol Helekivi Grupp iseteeninduse kaudu, leppetrahvi
nõuetele pretensioonide esitamisel, mobiilse parkimise alustamisel jne).
Samuti töötleb Helekivi Grupp isiku(andmeid), mis on saadud andmesubjektilt Helekivi Grupp teenuse kasutamise põhjal (nt veebilehe külastamisel IP aadress,
keeleseaded jne). 
3.2. Helekivi Grupp kui vastutav töötleja töötleb peamiselt järgnevaid (isiku)andmeid
alljärgnevatel eesmärkidel:
– Isiklikke andmeid (nimi, isikukood või sünniaeg) andmesubjekti identimiseks.
– Kontaktandmeid (telefoni number, elektronposti aadress, elukoha aadress)
andmesubjektile teabe edastamiseks.
– Lepinguliste maksete puhul pangaandmeid (arvelduskonto nr, panga nimi) asja
või teenuse, sh tehtud töö eest tasumiseks.
– Sõiduki registreerimisnumbrid parkimisõiguse kontrollimiseks ehk sõiduki
parkimisel sõlmitud lepingu täitmiseks ja tagamiseks.
– Parkimistingimuste rikkumise tuvastamisel fotod sõiduki registreerimisnumbri
ning kuupäeva ja kellaajaga.
 – Mobiiltelefoni numbreid leppetrahvi nõuetele esitatud pretensioonide
menetlemiseks ja sõidukiga seotud tasumata leppetrahvi nõuetest
teavitamiseks.
– Videovalve korteriühistu, büroohoonete ja parkimisaladel  turvalisuse tagamiseks, sh toimepandud süütegude
tuvastamiseks.
– IP aadresside ja küpsiste andmeid parema teenuse pakkumiseks, arendamiseks, autentimiseks jne.
3.3. Eelnevas punktis on nimetatud peamised töödeldavad andmekategooriad koos
peamise töötlemise eesmärgiga. Lisaks töötleb Helekivi Grupp andmeid, sh
isikuandmeid selleks, et:
– Hallata ja täita sõlmitud lepingut. 
– Pretensioonide lahendamisel kuulata kõnesalvestisi või vaadata turvakaamera
salvestisi.
– Hinnata klientidele osutatud teenuse kvaliteeti.
– Teha päringuid riiklikesse registritesse (nt rahvastikuregister, äriregister).
 – Edastada, küsida või võtta koostööpartneritelt koostöö raames ja eesmärgil
vastu (isiku)andmeid. Sellisteks isikuteks võivad olla mobiilsideoperaatorid,
võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid,
arveldusteenuseid, postiteenuseid või muid teenuseid ja tooteid vahendavad
või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid
– Koostada aruandeid ettevõtte juhtimiseks ja riskide maandamiseks.
– Kaitsta enda õigusi, sh edastada andmeid, sh isikuandmeid õigusnõustajale,
vaidlusi lahendavale asutusele, kohtutäituritele.
– Korraldada turunduskampaaniaid, sh loteriisid, loosimisi.
 3.4. Helekivi Grupp töötleb andmeid, sh isikuandmeid üksnes nõusoleku või seaduse
alusel. Andmete ja isikuandmete töötlemine tuleb lugeda seaduslikuks, kui
töötlemine on vajalik seoses lepinguga või tehtud lepingu sõlmimise
kavatsusega.
3.5. Nõusoleku alusel töötleb Helekivi Grupp andmeid, sh isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Helekivi Grupp põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu veebilehel.
3.6. Töötlemisel lepingu sõlmimiseks, täitmiseks või täitmise tagamiseks võib andmete, sh isikuandmete töötlemine olla täiendavalt sätestatud konkreetses lepingus, kuid Helekivi Grupp töötleb andmeid, sh isikuandmeid peamiselt järgnevateleesmärkidel:
– Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks;
– Andmesubjekti identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus;
– Andmesubjekti ees võetud kohustuste täitmine omapoolse kohustuse
täitmiseks;
– Andmesubjektiga suhtlemine ja viimase maksekohustuse täitmise tagamine;
– Nõuete esitamine, realiseerimine jakaitsmine.
3.7. Töölepingu, töövõtu- või käsunduslepingu sõlmimiseks lepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel hõlmab Helekivi Gruppi tööle kandideerija andmete, sh isikuandmetetöötlus järgnevat:
– Helekivi Gruppi tööle kandideerija poolt töölepingu sõlmimise eesmärgil edastatud
andmete, sh isikuandmete töötlust;
– riiklikest andmekogudest ja registritest ning avalikust (sotisaal)meediast
kogutud isikuandmete töötlust
Juhul, kui tööle kandideerija valituks ei osutu, siis kandideerija andmed kustutatakse
pärast äraütlevast otsusest teavitamist.
 3.8. Õigustatud huvi tähendab Helekivi Gruppi huvi õiguskaitsele, töötlemise vajadust otsuste tegemiseks äritegevuse planeerimisel, parkimishindade määramiseks, teenuse kvaliteedi tõstmiseks jne. Helekivi Gruppi töötleb õigustatud huvi alusel andmeid, sh isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et töötlemine on vajalik ning vastavuses andmesubjekti huvide või põhiõiguste ja -vabadustega. Helekivi Gruppi võtab õiguste ja huvide tasakaalustamisel arvesse järgmisi tegureid:
– Õigustatud huvi liik ja päritolu ning see, kas andmete töötlemine on vajalik
põhiõiguse kasutamiseks või kas see on muul viisil üldistes huvides;
– Mõju andmesubjektile ja andmesubjekti mõistlikud ootused oma andmete
edasise saatuse suhtes, samuti andmete liik ja nende töötlemise viis;
– Täiendavad kaitsemeetmed, millega saab piirata põhjendamatut mõju
andmesubjektile nagu andmete minimeerimine, eraelupuutumatust soodustav
tehnoloogia, suurem läbipaistvus ja tingimusteta töötlemises osalemisest
loobuda ja andmete ülekantavus.
 Eelkõige võib õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemine toimuda järgmistel
eesmärkidel:
– Pretensioonide lahendamiseks näiteks mobiilsel parkimisel saadetud
sõnumisisu kontrollimine Teliale päringu tegemisega.
 – Helekivi Gruppi põhiõiguste kaitseks nagu õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või
kaitsmiseks nii kohtus kui ka kohtueelses menetluses.

– Teha õigusnõuete esitamiseks päringuid riiklikesse registritesse (nt
rahvastikuregister, äriregister) kui andmesubjekt ei ole lepingu sõlmimisel eluvõi asukoha aadressi Helekivi Gruppile avaldanud.
– IT- ja võrguturbe tagamiseks.
 – Veebilehtede külastamisel kogutavad identifikaatorid.
Helekivi
Grupp kasutab
kogutavaid andmeid statistilistel eesmärkidel, veebianalüüsiks, veebilehe
töötamise tagamiseks, parendamiseks,
Helekivi
Gruppi iseteeninduses
identifitseerimiseks
– Kampaaniate korraldamine (personaliseeritud ja suunatud kampaaniaid ei
korraldata).
 – Teeninduse monitooring.
Helekivi
Grupp võib salvestada sidevahendite (e-posti,
telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud,
mis
Helekivi
Grupp on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või
muude toimingute tõendamiseks.

– Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning
veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja
talletamiseks võetavad meetmed.
– Organisatsioonilistel eesmärkidel, eelkõige finantsjuhtimiseks.
3.9. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleb
Helekivi
Grupp andmeid, sh isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.
3.10. Juhul, kui andmete, sh isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see,
milleks andmeid, sh isikuandmeid algselt koguti või ei põhine andmesubjekti
antud nõusolekul, hindab
Helekivi
Grupp hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust.
Helekivi
Grupp võtab andmesubjekti põhiõiguste ja huvide hindamisel arvesse
punktis 3.8 väljatoodud asjaolusid.
3.11.
Helekivi
Grupp säilitab (isiku)andmeid kujul, mis võimaldavad andmesubjekte
tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik seoses andmete kogumise või hilisema
töötlemise eesmärkidega. (Isiku)andmed, mille säilitamise tähtaeg on
möödunud, hävitatakse selleks parimaid praktikaid kasutades.
Helekivi
Grupp säilitab:
– Raamatupidamisdokumente (nt leppetrahvi nõuded, makseinfo, arve jne) 7
aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust tulenevalt seaduse nõudest
– Lepingu täitmisega seotud (isiku)andmeid lepinguliste nõuete aegumise
tähtajani, mis on reeglina 3 aastat, tahtliku rikkumise korral 10 aastat.
– Juhul, kui nõue esitatakse enne aegumistähtaja saabumist kohtumenetlusse,
(isiku)andmeid mitte kauem kui jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude
aegumise tähtajani, s.o 10 aastat jõustunud kohtuotsuse jõustumisest.

4. ANDMETE JA ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

4.1.
Helekivi
Grupp teeb koostööd isikutega, kellele
Helekivi
Grupp võib edastada, küsida ja
vastu võtta andmeid, sh isikuandmeid koostöö raames ja eesmärgil tingimusel,
et:
– vastav eesmärk ja töötlus onseaduslik;
– isikuandmete töötlemine toimub vastavalt
Helekivi
Grupp juhistele ning kehtiva
lepingualusel
4.2. Sellisteks koostööpartneriteks võivad olla mobiilsideoperaatorid, võlgade
sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid,
arveldusteenuseid, postiteenuseid või muid teenuseid ja tooteid vahendavad
või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid. 
4.3.
Helekivi
Grupp edastab (isiku)andmeid kolmandatesse riikidesse üksnes juhul, kui
adressaatriik pakub Euroopa Liidu Komisjon otsuse kohaselt isikuandmetele
piisavat kaitset ja on ühinenud Privacy Shield andmekaitse raamistikuga.
Eelkõige:
– andmemajutus Dropboxis, mille osas vaata töötlemise tingmusi:
https://www.dropbox.com/privacy#privacy

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

5.1. (Isiku)andmete turvalisuse tagamiseks kasutatakse
Helekivi
Gruppi nii
organisatoorseid kui ka tehnilisi meetmeid, mille kaudu takistatakse andmete
kadumist ja kaotamist, hävimist, lubamatut juurdepääsu ja levitamist. 
5.2. Juhul, kui toimub (isiku)andmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab
Helekivi
Grupp tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks,
samalaadsete intsidentide kordumise vältimiseks ja tulevikus relevantsete
riskide maandamiseks. Muu hulgas registreerib
Helekivi
Grupp kõik intsidendid ning
teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekti
otse (nt e-post) või avalikult (nt läbi uudiste).

6. ANDMESUBJEKTIÕIGUSED JA ÕIGUSTE TEOSTAMINE

6.1. Andmesubjektil on kehtiva seadusandlusega kehtestatud ulatuses õigus:
– Juhul, kui
Helekivi
Grupp töötleb isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, on
andmesubjektil igal ajal õigus teatada
Helekivi
Gruppile oma soovist nõusolek
isikuandmete töötlemise tagasivõtmiseks.
– Saada teavet ja tutvuda isikuandmetega, s.t andmesubjekti õigus saada
teavet ja tutvuda tema kohta kogutud (isiku)andmetega.
– Ebaõigete isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on mh võimalik
ebaõiged andmed parandada, ka oma (isiku)andmeid oma iseteeninduse
konto kaudu.
– Isikuandmete kustutamisele ehk teatud juhul on andmesubjektil õigus nõuda, et
isikuandmed kustutataks näiteks, kui töötlus toimub ainult nõusolekualusel.
– Nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. Nimetatud õigus tekib muu hulgas
juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui
andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus
nõuda isikuandmete töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval
töötlejal isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete töötlemine on
ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.
– Esitada tema isikuandmete töötlemisele vastuväiteid.
6.2. Andmesubjektil on õigus pöörduda isikuandmete töötlemisega seonduva
küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral
Helekivi
Gruppi üldkontaktidel Info@KinnistuHaldusTartus.ee 
6.3. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega
Helekivi
Gruppi, Andmekaitse
Inspektsiooni või kohtu poole, kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete
töötlemisel on rikutud temaõigusi. 

7. KÜPSISED JA MUUDVEEBITEHNOLOOGIAD

7.1.
Helekivi
Grupp võib koguda veebilehe külastajate kohta andmeid, kasutades selleks
küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse külastaja brauseri poolt
külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid
(nt IP- aadress,seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
7.2.
Helekivi
Grupp kasutab kogutavaid andmeid statistilistel eesmärkidel veebilehe
külastatavuse kohta, läbi mille saab
Helekivi
Grupp muuta veebilehe kasutamist mugavamaks.
Helekivi
Grupp kasutab tarkvara, mille küpsiste kasutamisel ei ole
veebilehe külastajat võimalik tuvastada.
7.3. Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldustega, mida
Helekivi
Grupp kasutab, saab tutvuda siin.

Küpsised

Mis on ,,küpsised” ?
Küpsised on informatsioon (väikesemahulised tekstifailid), mis on salvestatud veebisaidi külastamisel Teie arvutisse või mobiiltelefoni. Küpsised lasevad veebilehtedel meeles pidada nende kasutajate eelistused. Küpsised aitavad hoida Teid sisse logituna ja anda Teile kohapeal asjakohase sisu. 
Helekivi
Gruppi veebisaidil on ainult autori ehk esimese osapoole küpsised. Neid küpsised väljastab
Helekivi
Gruppi veebisait ja neid saab lugeda ainult veebisait, mis on välja andnud autori ehk esimese osapoole küpsised.
Helekivi
Grupp ei kasuta teise ja kolmanda osapoole küpsiseid (nt reklaamimiseks, tarbijate eelistuste jälgimiseks jne).
Helekivi
Gruppi veebilehel külastamise tulemusel võib Teie veebilehitseja salvestada järgmisi kahte küpsiste kategooriaid:
Seansiküpsised (ajutised) salvestatakse üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks, võimaldades veebilehel meeles pidada külastaja tehtud valikuid nagu näiteks keelevalik. Samuti kasutab veebileht seansküpsiseid näiteks sisselogitud kasutaja identifitseerimiseks (
Helekivi
Grupp iseteenindus) ning endaga seotud andmetele ligipääsemiseks. Seanss kestab maksimaalselt üks (1) tund. Andmed kustutatakse serveri poolt pärast veebilehe külastamist.
 
Analüütilised küpsised koduvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, kui palju on üksikasutajaid ja milline on nende päritoluriik ning kui sageli veebilehte külastatakse. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks võrgulehe kasutajat otseselt tuvastada.
Helekivi
Grupp kasutab laialt levinud Google Analytics tarkvara ja mõõdab selle abil veebilehe külastatavust. Saandud andmete abil saab
Helekivi
Grupp muuta veebilehe kasutamise mugavamaks. Neid Küpsiseid kasutatakse ainult statistillsetel eesmärkidel ja üksikasutajaid ei ole võimalik nende abil tuvastada (andmed on anonüümseks muudetud).
Kuidas saad kasutaja küpsiste kasutamist valida või välja lülitada ?
Algselt on küpsiste säilitamise ja saatmise tegevus Teie jaoks nähtamatu. Siiski saate oma veebibrauseril seadeid muuta, et saaksite küpsiste säilitamise taotlusi kinnitada või keelata, brauseri sulgemisel automaatselt kustutada salvestatud küpsised.
Pidage meele, et autor ehk esimese osapoole küpsiste blokeerimine võib blokeerida veebisaidi autentimise funktsioonid ja iseteeninduse kasutamise üldse.
Juhised, kuidas hallata (seadistada, blokeerida ja tühjendada) oma brauseri küpsised, leiate siit:
Chrome

Internet Explorer

Firefox

Safari 

Opera